Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Při výběru těchto služeb BOZP od Ing. Miroslava Kolesy je možné si vybrat ze dvou možných cenových variant, které naše firma nabízí:

 

Cenová nabídka 1 varianta

Tato služba je prováděna celoročně na základě smlouvy o dílo se stanovenou škálou činností za paušální měsíční částku. Ta se pohybuje v závislosti na velikosti, rizikovosti a charakteru a místě působnosti objednávající firmy. Pro konkrétnější představu uvádíme částku od 1 500,- Kč bez DPH, pro firmy působící v opravárensko-údržbářské, či výrobně-strojírenské oblasti, nacházející se v ostravském regionu s počtem do 25 zaměstnanců.V této cenové nabídce není započítáno zpracování nové dokumentace BOZP a PO. Cena závisí na velikosti firmy a rizikovosti její pracovní činnosti.

Cenová nabídka 2 varianta

Objednatel služeb neuzavře s Ing. Miroslavem Kolesou celoroční smlouvu o zajištění služeb BOZP a PO a požaduje pouze zpracování dokumentace BOZP a PO a dle svých potřeb odběratel služeb požaduje další služby.

Při výběru těchto služeb BOZP od Ing. Miroslava Kolesy je možné si vybrat ze dvou možných cenových variant, které naše firma nabízí:

 1. Vstupní kontrola stavu BOZP

  (hodinová sazba 400,- Kč)

  Provedení kontroly stavu povinné dokumentace zaměstnavatele v oblasti BOZP.
  Orientační cena od 2 000,- Kč.

 2. Identifikace a řízení rizik na pracovišti

  Identifikace, kvantifikace a řízení rizik dle požadavku zákoníku práce:

  § 101 - Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika”) § 102 - Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházením rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

  Ing. M. Kolesa zpracuje směrnici zaměstnavatele pro vyhledávání rizik ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci. Orientační cena od 3 000,- Kč.

 3. Zpracování návrhu seznamu poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

  Zpracování návrhu směrnice pro poskytování OOPP ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci.
  Orientační cena od 1 800,- Kč.
 4. Vyšetřuje pracovní úrazy a nemoci z povolání

  Provedení vyšetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
  Orientační cena od 1 000,- Kč.
 5. Konzultace v oblasti BOZP

  Konzultuje v oblasti BOZP (např. i při přípravě auditu BOZP dle OH SAS 18 001).
  Hodinová sazba 400,- Kč. Normativní dokument OHSAS 18 001 vymezuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci – podmínky a činitele, které ovlivňují zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků, zaměstnanců dodavatele, návštěvníků a všech dalších osob na pracovišti.
 6. Příklady další dokumentace BOZP

  dle požadavku zákoníku práce a zákona 309/2006 Sb. v platném znění:
  1. vstupní školení - zpracování směrnice
  2. směrnice BOZP např. pro:
   • školení osob bez elektrotechnické kvalifikace
   • provádění orientační dechové zkoušky na požití alkoholu
   • zajišťování požární bezpečnosti pracovišť při svařování, používání elektrických pájedel, benzínových pájecích lamp, popř. propan butanových nahřívacích hořáků
   • úklidové práce
   • poskytování 1. pomoci - tzv. traumatologický plán první pomoci
   • vyhledávání rizik
   • případně další směrnice
  3. pracovní úrazy a odškodnění pracovních úrazů
   • zavedení knihy úrazů pro evidenci pracovních úrazů
   • rozhodnutí o odškodnění pracovních úrazů
  4. zpracování přílohy k pracovní smlouvě vedoucího pracoviště – jmenování odpovědné osoby za provoz vyhrazených technických zařízení např:
   • elektrická zařízení
   • tlakové nádoby stabilní
   • kotelny
   • plynová zařízení
  5. zpracování návrhů pokynů zaměstnavatele k zajištění BOZP
 7. Hygiena práce

  Zpracování návrhu kategorizace prací dle požadavku zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění pro Krajskou hygienickou stanici (nutno vycházet z organizační struktury a pracovní činností zaměstnanců).
  Orientační cena od 1 500,- Kč.
 8. Školení zaměstnanců

  Provádíme zejména tato školení:
  1. periodické školení BOZP zaměstnanců
  2. školení BOZP vedoucích zaměstnanců
  3. školení řidičů - referentů
  4. školení obsluh přenosných řetězových pil
  5. školení zaměstnanců pracujících ve výškách
  6. školení lešenářů

Požární ochrana (PO)

Každá firma je povinna dle zákona o PO začlenit svoji provozovanou činnost do kategorie podle míry požárního nebezpečí. Pokud jsou tyto činnosti začleněny do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím je zákonem o požární ochraně a jeho prováděcí vyhláškou stanovena povinnost plnit konkrétní povinnosti v požární ochraně.
Ing. M. Kolesa zpracuje dokumentaci PO ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci dle požadavků zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. v platném znění a prováděcí vyh. 246/2001 Sb. při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím:

 1. dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím,
 2. stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 3. požární řády,
 4. požární poplachové směrnice a směrnice pro používání otevřeného ohně,
 5. tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 6. dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 7. požární kniha,
 8. proškolení požární hlídky a požárního preventisty
 9. proškolení vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců
 10. zpracování operativní karty zdolávání požáru

Cena za zpracování dokumentace požární ochrany se stanoví dle velikosti firmy a počtu činností se zvýšeným požárním nebezpečím.
Konzultace v oblasti PO
Hodinová sazba 400,- Kč