Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
Požární ochrana (PO)

Zajišťuje a provádí servis BOZP a PO včetně poradenské služby jako podnikatel (OSVČ) pro právnické osoby a podnikající osoby (OSVČ) ve všech sférách pracovních činností od roku 1992 (např. státní správa, školství, zdravotnictví, stavebnictví, kovoobrábění, dřevo obrábění, doprava a sk- ladování apod.). Od roku 1983 do roku 1992 pracoval Ing. M. Kolesa jako technik bezpečnosti práce a požární ochrany ve stavebnictví, lesnictví a zdravotnictví. Ing. M. Kolesa zastupuje klienty při kontrolách státního odborného dozoru, kterým je Oblastní inspektorát práce (OIP), Hasičský záchranný sbor (HSZ) a Krajská hygienická stanice (KHS).

Ing. M. Kolesa po dohodě navštíví pracoviště klienta, kde provede kontrolu a upozorní na nedostatky. Zavede ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci agendu BOZP a PO a rovněž provede školení zaměstnanců dle konkrétních požadavků klienta. Po celou dobu smluvního vztahu spolupracuje s klien- tem při odstraňování zjištěných závad.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BOZP je velmi široký a odborný obor, který stanovuje postupy, které mají chránit osoby před negativními vlivy pracovního prostředí. Zákonnou povinností zaměst- navatele je např. rizika vyhledávat a vyhodnocovat. Na základě pak zjištěných poznatků přijímat opatření k prevenci rizik a tyto rizika minimalizovat na přijatelnou míru. Zaměstnavatel je povinen seznamovat všechny své zaměstnance s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Související pojmy

Nebezpečí

zdroj nebo situace s možností způsobit škodu, jako je zranění osob nebo poškození zdraví, škody na majetku, pracovním prostředí nebo jejich kombinace.

Riziko

kombinace pravděpodobnosti a následku specifikované nebezpečné události.

Přípustné riziko

jako riziko, které bylo sníženo na úroveň, která může být pro organizaci snesitelná s ohledem na její právní závazky a její vlastní politiku bez- pečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Bezpečnost

se pak chápe jako neexistence nepřijatelných rizik nebo poškození zdraví

Poznámka

Dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), část první, hlava III, § 9:

(1)  Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen „zajišťování úkolů v prevenci rizik“) s ohledem na:
a)  nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele,
b)  základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,
c)  počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.
(2)  Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu 6). Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami.

Spolupráci s Ing. M. Kolesou lze předejít některým nepříjemným situacím a mimořádným událostem (výbuchy, požáry, otravy, závažné a smrtelné úrazy, nemoci z povolání, soudní jednání, sankce od státního dozoru, náhrady škod zdravotním pojišťovnám za léčení zraněných zaměstnanců tzv. regresy apod.), které mohou negativně ovlivnit Vaše podnikatelské záměry, případně ohrozit samotné podnikatelské aktivity.